رونمایی از لاین های جدید مجتمع کنسروسازی یاران-محفل,رونمایی از لاین های جدید مجتمع کنسروسازی یاران-محفل
</br>
</br>کنسرو قلیه ماهی 230 گرمی محفل

رونمایی از لاین های جدید مجتمع کنسروسازی یاران-محفل

رونمایی از لاین های جدید مجتمع کنسروسازی یاران

                                                                    کنسرو قلیه ماهی 230 گرمی محفل