رونمایی از لاین های جدید مجتمع کنسروسازی یاران-محفل,رونمایی از لاین های جدید مجتمع کنسروسازی یاران-محفل
</br>
</br>کنسرو ذرت 380 گرمی محفل

رونمایی از لاین های جدید مجتمع کنسروسازی یاران-محفل

 

رونمایی از لاین های جدید مجتمع کنسروسازی یاران-محفل


                                                                                           کنسرو ذرت 380 گرمی محفل