کنسرو ماهی تون و لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی محفل 230 گرمی

کنسرو ماهی تون و لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی محفل 230 گرمی

کنسرو ماهی تون و لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی محفل 230 گرمی